SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Dla kogo Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

ZRW w naszym ośrodku

Grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II funkcjonują indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ze sprzężeniami. Zajęciami mogą być objęci uczestnicy w wieku od 3 do 25 lat. Praca z uczestnikami odbywa się w oparciu o indywidualny program terapeutyczny, opracowany przez nauczyciela prowadzącego, we współpracy z psychologiem oraz zespołem nauczycieli na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
Zajęcia obejmują:
- naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
- naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Uczestnicy zajęć mogą także rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne, gastronomiczne, wykonują różne prace techniczne z pomocą nauczyciela. Tematyka zajęć oraz forma ich realizacji odbywa się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego z nich. Dzięki wsparciu i trosce ze strony nauczycieli nabywają
i doskonalą oni swoje umiejętności praktyczne przydatne w codziennym funkcjonowaniu społeczno-przyrodniczym (m.in. przygotowywanie prostych posiłków, prace porządkowe). Uczestnicy biorą także udział w zajęciach z psychologiem - rozwijają funkcje poznawcze (myślenie logiczne, przyczynowo- skutkowe, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, spostrzeganie), wspierany jest także ich rozwój emocjonalno-społeczny (wyrażanie emocji, rozumienie sytuacji społecznych, komunikowanie swoich potrzeb, emocji, przeżyć, nabywanie wiedzy o otaczającym świecie, reagowanie na komunikaty, relaksacja) . Uczestnicy zajęć biorą udział w uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach organizowanych w swojej grupie. Systematycznie poznają najbliższą okolicę, obserwują zmiany w przyrodzie, korzystają z różnych miejsc usługowych.

 

opracowała: p. Alicja Domaradzka

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów