SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Logopedia

Gabinet terapii logopedycznej

GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

opracowała: M.Podubny

log1gabinet

W ośrodku funkcjonuje gabinet logopedyczny. Praca logopedy skupiona jest

na usuwaniu wszelkich zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się.

Terapia logopedyczna obejmuje:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- uczenie mowy, która się nie wykształciła,
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
- doskonalenie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Każde dziecko wymagające pomocy logopedy poddawane jest badaniu mowy, które służy do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii logopedycznej.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do prowadzenia terapii: książki, układanki, gry, loteryjki, zabawki, logoklocki, płyty CD  oraz  specjalistyczne  sprzęty i programy multimedialne:

 • Testy przesiowowe „SŁYSZĘ”, ”WIDZĘ”, „MÓWIĘ” do badania słuchu, wzroku  i mowy

§ Profesjonalny sprzęt oraz multimedialny pakiet programów do komunikacji alternatywnej/wspomagającej (AAC) – dwa stanowiska komputerowe wyposażone w ekrany dotykowe

 • Serię specjalistycznych programów do diagnozy i terapii logopedycznej:

-        Pakiet „Logopedia”

-        „Mówiące obrazki”

-        „Sfonem”

-        „Logo-gry”

 • Zestaw multimedialny do  wspomagania rozwoju: ”Tosia cztery pory roku”
 • Zestaw multimedialnych  gier edukacyjnch
 • Zestaw testów i pomocy ćwiczeniowych do terapii logopedycznej
 • Gry i zabawy dydaktyczne to terapii logopedycznej

Opis sprzętów i programów

Testy przesiowowe „ SŁYSZĘ”, ” WIDZĘ”, „MÓWIĘ” do badania słuchu,  wzroku   i mowy.

Systemy badań słuchu, wzroku i mowy : "SŁYSZĘ..." , „WIDZĘ…” , MÓWIĘ… są multimedialnymi programami komputerowymi.Stanowią jedno z wielu komputerowych narzędzi do badania słuchu , wzroku i mowy opracowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny  w Warszawie w ramach umowy z MENiS we współpracy z Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Testy przesiewowe umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie słuchu, wzroku i mowy. Zaburzenia takie, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te które nie spełniają określonych warunków, mogą być przesyłane do lekarzy specjalistów celem dalszej oceny.

„Słyszę 2005”

Badanie przesiewowe słuchu oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej                               dla częstotliwości 1000,2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.

Dla każdej badanej osoby po zakończeniu badania system "SŁYSZĘ 2005" analizuje wyniki. Na podstawie ilosci błędnych odpowiedzi automatycznie podejmowana jest decyzja: czy dana osoba słyszy prawidłowo, czy też może miec problemy ze słuchem i powinna byc skierowana na kontrolne badania audiologiczne.

„Widzę 2005”

Badanie wzroku oparte jest na teście różnicowania kontrastu, teście widzenia barwnego oraz teście widzenia stereoskopowego. Na podstawie analizy wyników automatycznie podejmowana jest decyzja: czy dana osoba ma prawidłowy wzrok, czy też może mieć problemy ze wzrokiem i powinna zgłosić się do lekarza okulisty w celu wykonania badań specjalistycznych.

„Mówię 2005”

Badanie mowy prowadzone jest tak, aby doprowadzić do uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na temat jakości zachowań werbalnych dziecka, stopnia uzyskania rozwoju mowy (lub ewentualnych opóźnień), patologicznych zjawisk językowych występujących w mowie dziecka. Test ten służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu.

Komunikacja alternatywna/wspomagająca (AAC)

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery                 w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.
Niezależność w porozumiewaniu się może zapewnić komputer lub urządzenie do komunikacji z mową nagrywaną albo syntezowaną oraz odpowiednim oprogramowaniem zapewniającym dostęp do znaków, symboli, czy liter. Komputer zwykle musi być wyposażony                              w specjalistyczne peryferia, które zastąpią mysz, czy klawiaturę, których nie może obsłużyć osoba z głębszą niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną.

Dla każdej niemówiącej osoby budowany jest indywidualny system komunikacji, tak aby mogła używać zamiast mowy jakiegoś systemu znaków (gestów, piktogramów, pisma). Oznacza to konieczność zastosowania wiele działań – wyboru systemu komunikacji, doboru znaków, budowania osobistych pomocy do komunikacji (książki, tablice), nauki wybierania   i wskazywania oraz szkolenia partnerów rozmowy. Niezależnie od tego jaki graficzny system komunikacyjny zostanie wybrany dla danego użytkownika są dla niego tworzone indywidualne pomoce komunikacyjne. Są one różnorodne i dostosowane do możliwości ruchowych, wieku i stopnia zaawansowania użytkownika w nauce korzystania z AAC. Staramy się, aby zapewnić bardzo istotnym aspekt komunikacji, by rodzaj znaków i sposób ich wskazywania był  możliwy do odczytania przez przyjaciół dziecka!

 

Seria specjalistycznych programów do diagnozy i terapii logopedycznej:

Kompleksowy multimedialny pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej LOGOPEDIA, dodatkowo wzbogacony o aplikację zarządzającą (tzw. aplikacja logopedy).


Aplikacja Logopedy

Program umożliwia rejestrację pacjentów, zapisywanie wyników diagnozy logopedycznej oraz śledzenie postępów w terapii. Logopeda ma możliwość zapisywania w aplikacji dźwięków nagranych zarówno podczas diagnozy logopedycznej, jak i późniejszych zajęć terapeutycznych. W aplikacji mogą być również przechowywane wszystkie nagrane przez dziecko podczas zajęć terapeutycznych dźwięki (tzw. zapis z sesji z komputerem). W każdym momencie terapii, logopeda będzie mógł wrócić do poprzednio nagranego materiału.

Część aplikacji przeznaczona do diagnozy logopedycznej zawiera ankietę, w której logopeda zapisuje wyniki badania budowy i sprawności narządów mowy. Wyniki tej ankiety można wydrukować. Logopeda może również zbadać mowę opowiadaniową korzystając z załączonych w Aplikacji logopedy obrazków sytuacyjnych, jak również zdiagnozować stopień opanowania czytania i pisania. Po zakończeniu diagnozy logopedycznej, logopeda będzie mógł założyć kartotekę każdych następnych zajęć, zapisując w niej nagrania pacjenta, uwagi i wskazania do dalszej terapii. W każdej chwili logopeda będzie mógł otworzyć taką "kartotekę" wybranych zajęć lub diagnozy logopedycznej i odsłuchać nagrane wtedy wyrazy. Jest to, więc niezwykle przydatna w pracy logopedy "dokumentacja" diagnostyczno-terapeutyczna.

W Aplikacji logopedy znajdują się również gotowe do wydruku szablony skierowań do różnych specjalistów, szablon opinii logopedycznej, diagnozy logopedycznej i zaleceń do pracy w domu.

 

Pakiet „LOGOPEDIA” daje możliwość ciągłego monitorowania terapii, pozwala na bieżącą analizę stopnia zaburzenia płynności mowy i zindywidualizowanie procesu terapeutycznego. Program przeznaczony jest do terapii mowy dzieci w wieku szkolnym, umiejących czytać, jednak całość programu może być używana również do terapii mowy dzieci młodszych, gdyż wszystkie głoski, sylaby, wyrazy i zdania są nagrane i dziecko może je odsłuchać.
Program ten może być również wykorzystywany w domu, przez rodziców dzieci z wadami wymowy dla utrwalania i automatyzacji wywołanych wcześniej na zajęciach logopedycznych głosek. Wskazane jest jednak, aby rodzic lub opiekun był obecny przy dziecku podczas zajęć logopedycznych, a potem podczas zabawy w domu, gdyż będzie mógł podpowiedzieć mu, czy realizacja danej głoski była prawidłowa.

 

Szereg ciszący, syczący, szumiący

Szereg ciszący służy do diagnozy i terapii głosek ś, ź, ć, dź. Głoski te albo są zniekształcane, albo zamieniane na ich twarde odpowiedniki jak: s, z, c, dz.

Szereg syczący służy do diagnozy i terapii głosek s, z, c, dz. U dzieci najczęściej spotyka się zamianę tych głosek na: ś, ź, ć, dź albo na dźwięki pośrednie pomiędzy twardymi a miękkimi.

Szereg szumiący służy do diagnozy i terapii głosek sz, ż, cz, dż. W praktyce głoski te najczęściej są zamieniane na ich łatwiejsze odpowiedniki z pozostałych dwóch szeregów: ciszącego i syczącego, bądź deformowane; np. sz jest zastępowane przez s lub ś.

Moduł Szeregu zawiera materiał ćwiczeniowy przeznaczony do każdego etapu terapii głoski. Na początku terapii głoska ćwiczona jest w izolacji. Ćwiczenie polega na wymawianiu przez pacjenta do mikrofonu wywołanej głoski, w wyniku czego następuje reakcja programu na natężenie dźwięku. Następnie głoska utrwalana jest w sylabach i logotomach. Pacjent słucha wzorcowej wymowy lektora, nagrywa sylabę lub logotom i odsłuchuje swojego nagrania. Gdy poprawnie wymówi żądany dźwięk (nagrania weryfikuje logopeda), włącza słoneczko, co jest równoznaczne z nagrodą w postaci animacji. Każdy wysiłek dziecka jest więc nagradzany. Kolejne etapy terapii to: ćwiczenia głoski w wyrazach jedno- i dwusylabowych  z daną głoską w nagłosie, w wyrazach dwusylabowych i trzysylabowych z głoską w śródgłosie, w wyrazach dwusylabowych i trzysylabowych z głoską w wygłosie, w zestawieniach dwuwyrazowych z daną głoską i w zdaniach z daną głoską. Następnie głoska ta utrwalana jest w tekście.

Każda część ćwiczeniowa zawiera dziesiątki ilustracji i animacji, układanek, kolorowanek, puzzli, gier wspomagających terapię. Istnieje również możliwość nagrania głosu pacjenta (po uprzednim wysłuchaniu wymowy wzorcowej) i odsłuchania nagrania na każdym etapie terapii. Dzięki temu pacjent uświadomi sobie swój sposób wymowy. Każde poprawne nagranie premiowane jest włączeniem się animacji lub możliwością zagrania w grę lub ułożenia układanki.

W programie zastosowano dodatkowe uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci wymienialnych ilustracji i ćwiczeń. Zdarza się, że dany etap terapii trwa dość długo i istnieje konieczność wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia. Aby dziecko nie czuło znużenia wykonywaniem ciągle tego samego zadania, po każdym wejściu na stronę bądź "zresetowaniu" ćwiczenia, na stronie wyświetlana jest inna ilustracja. Dziecko będzie więc miało wrażenie, że wykonuje inne ćwiczenie.

Na wielu stronach umieszczone zostały pliki zawierające wszystkie obrazki w wersji czarno-białej. Pliki te można wydrukować i wręczyć pacjentowi po zajęciach jako zadanie domowe.

Niezwykle istotną cechą programu jest zachowanie tzw. czystości fonetycznej materiału wyrazowego. Wyrazy do terapii zostały dobrane w taki sposób, aby nie zawierały głosek konkurencyjnych, np. z różnych szeregów i żeby w początkowej fazie terapii głoski nie pojawiły się wyrazy zawierające zbitki spółgłoskowe. Wyrazy ćwiczeniowe nie zwierają również wygłosowej pozycji głosek dźwięcznych. Ta cecha programu zasadniczo odróżnia go od większości pomocy logopedycznych dostępnych na rynku.


Różnicowanie szeregów

Różnicowanie szeregów służy do diagnozy i terapii umiejętności różnicowania głosek trzech szeregów. Jest to najtrudniejszy etap w terapii logopedycznej. Najefektywniej przebiega ono w zabawie.

Podobnie jak w przypadku trzech opisanych powyżej programów służących do terapii głosek poszczególnych szeregów każda część ćwiczeniowa zawiera wiele ilustracji i animacji, układanek, kolorowanek, puzzli, gier wspomagających terapię. Tu również istnieje możliwość nagrania głosu pacjenta (po uprzednim wysłuchaniu wymowy wzorcowej) i odsłuchania nagrania na każdym etapie terapii. Analogicznie jak w przypadku terapii poszczególnych szeregów, w programie zastosowano dodatkowe uatrakcyjnienie w postaci wymienialnych ilustracji i ćwiczeń.

Na wielu stronach umieszczone zostały pliki zawierające wszystkie obrazki w wersji czarno-białej. Pliki te można wydrukować i wręczyć pacjentowi po zajęciach jako zadanie domowe.


Program Sfonem

Program Sfonem należy do analitycznych programów logopedycznych, umożliwia bowiem badanie słuchu fonemowego u dzieci. Przeprowadzany za pomocą programu test sprawdza, czy badana osoba słyszy różnicę pomiędzy określonymi opozycjami fonemowymi (koza:kosa, zebra:żebra itp.). Program służy także kształceniu słuchu fonemowego, a zatem ćwiczeniu sprawności słyszenia. W programie, każdemu wypowiadanemu przez komputer słowu przypisana jest kolorowa ilustracja. Połączenie przez dziecko obrazka z odpowiadającym mu słowem sugeruje poprawność procesu słyszenia. Użycie kolorowych ilustracji oraz umożliwienie emisji naturalnego głosu sprawia, że program może być również wykorzystany w innej - edukacyjnej - pracy z dziećmi.


Głoska "r"

Głoska "r" to program do terapii rerania, które jest wadą wymowy polegającą na nieprawidłowej realizacji głoski r. W terapii głoski r zastosowano inną, odpowiednią do terapii rotacyzmów kolejność wprowadzania wyrazów.Na początku terapii uczeń musi przejść ćwiczenia wstępne, w których wykorzystano dźwięki pomocnicze do wywołania głoski r. Następnie przechodzi do ćwiczeń dźwiękowych wspomagających wymowę r w grupach spółgłoskowych tr i dr, pr i br, kr i gr, wr i fr w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Kolejnym etapem są ćwiczenia głoski r między samogłoskami, w wygłosie, w nagłosie przed spółgłoską, w nagłosie przed samogłoską, a następnie głoska ćwiczona jest w izolacji.


Program Echokorektor

Echokorektor jest programem wykorzystywanym w terapii jąkania. Został on oparty na metodzie Echo. Istotą tej metody jest mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem opóźnionym o 0,1 - 0,3 sek. - dzięki temu niepłynność artykulacji nie pojawia się.
Praca z Echokorektorem polega na wypowiadaniu do mikrofonu słów, zdań i zwrotów ćwiczeniowych. Komputer, po odpowiednim przetworzeniu dźwięku z mikrofonu, "wysyła" go do słuchawek ćwiczącego. Osoba poddawana terapii słyszy w słuchawkach własny głos opóźniony o zadany interwał czasowy. Echokorektor korzysta z cyfrowego dźwięku, który zapisywany jest do pamięci komputera. Dzięki temu zapewnia on nienaganną pracę i wysoką, niezmienną w czasie eksploatacji jakość dźwięku.

 

 

„Mówiące obrazki”

"Mówiące obrazki" to program służący głównie do terapii dzieci niedosłyszących. Połączenie idei kolorowych plansz, animacji i naturalnych odgłosów otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

Program ułatwia także opanowanie różnych pojęć językowych, m.in.
stosunków przestrzennych (nauka rozumienia przyimków), antonimów, nazw kolorów, nazw instrumentów muzycznych, pojazdów, zwierząt, zjawisk przyrody. Jest zatem również to świetna pomoc dla małych dzieci uczących się mówić.

Ćwiczenia te mogą też wspomagać kształtowanie się mowy dzieci upośledzonych,                            z autyzmem i z ORM. Mogą być dobrym wstępem do doskonalenia ich mowy i zasobu leksykalnego (zarówno biernego jak i czynnego).

Program zawiera ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji. Dźwięk uruchamia się po kliknięciu ilustracji. Dodatkowo ilustracja ta animuje się w zabawny sposób, co zachęca dziecko do wielokrotnego odtwarzania dźwięku i wykonywania ćwiczeń. Wszystkie obrazki mogą zostać wydrukowana w wersji czarno-białej i przekazane dziecku do pokolorowania jako zadanie domowe.
Atutem programu są także zebrane i w dostępny sposób opisane informacje o narządzie słuchu, jego rozwoju w ontogenezie, możliwych zaburzeniach i stymulacji oraz propozycje prostych ćwiczeń grafomotorycznych i na zrozumienie tekstu dla dzieci umiejących już czytać i pisać.

Wszystkie nabyte przez pacjenta umiejętności mogą zostać sprawdzone na licznych stronach testowych zawierających ćwiczenia, będące jednocześnie doskonałym pretekstem do zabawy (kolorowanki, gry pamięciowe, łączenie w pary i inne).

Materiał zawarty w programie, obejmujący animowane ilustracje i naturalne dźwięki, zebrany jest w następujące rozdziały:

 • Odgłosy zwierząt,
 • Odgłosy środków komunikacji,
 • Odgłosy z życia domowego,
 • Instrumenty muzyczne,
 • Określenia kolorów,
 • Antonimy – wyrazy przeciwstawne,
 • Określenia miejsca,
 • Odgłosy przyrody,
 • Kosmici na Ziemi.

Program umożliwia:

 • nagranie wypowiedzi dziecka i porównanie jej z przygotowanymi w programie dźwiękami,
 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu,
 • pracę z tekstem (prozą i rymowanym – związanym tematycznie z każdym z działów)
 • informacje dla rodzicówi pedagogów o kształtowaniu się słuchu u dzieci; odbiorze dźwięków (mowa bierna) oraz w wypowiadaniu się (mowa czynna).

Program może zostać wykorzystany zarówno w diagnozie, jak i terapii logopedycznej.

„Sfonem”

Program SFONEM należy do analitycznych programów logopedycznych, umożliwia bowiem badanie słuchu fonemowego u dzieci. Przeznaczony jest dla logopedów, glottodydaktyków, nauczycieli przedszkoli, psychologów, afazjologów. Przeprowadzany za pomocą programu test (opracowany przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego) sprawdza, czy badana osoba słyszy różnice pomiędzy określonymi opozycjami fonemowymi (koza: kosa, zebra: żebra itp.). Program służy także kształceniu słuchu fonemowego, a zatem ćwiczeniu sprawności słyszenia.

W programie, każdemu wypowiadanemu przez komputer słowu przypisana jest kolorowa ilustracja. Połączenie przez dziecko obrazka z odpowiadającym mu słowem sugeruje poprawność procesu słyszenia. Użycie kolorowych ilustracji oraz umożliwienie emisji naturalnego głosu sprawia, że program może być również wykorzystany w innej - edukacyjnej - pracy z dziećmi.

„Logo-gry”

Logo-Gry są zestawem dziesięciu programów - gier wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniem słuchu lub innego pochodzenia. Atrakcyjna forma graficzna i ciekawa fabuła gier, pozwalają znacznie uprzyjemnić terapię oraz wzmóc u dziecka motywację do ćwiczeń. Istotną cechą Logo-Gier            w przypadku dzieci głuchych jest możliwość "ujrzenia" swego głosu na ekranie monitora. Komputer pomaga w tym wypadku zlikwidować podstawową przeszkodę w nauce dzieci głuchych, jaką jest brak sprzężenia zwrotnego w trakcie mówienia. Naturalne, akustyczne sprzężenie zwrotne zostaje zastąpione sprzężeniem wizualnym.

W skład oprogramowania Logo-Gier wchodzi dziesięć gier (w większości dostępnych   w trzech wariantach)

Logo-Malarz - gra, która ma zachęcać dziecko do wydawania dźwięków i pobudzać je do mówienia. Jeżeli do mikrofonu zostanie podany sygnał (w tym wypadku głos dziecka)             o określonym poziomie, na ekranie monitora pojawią się ilustracje. Długość trwania obrazu oraz jego kolor zależą od poziomu dźwięku podawanego na mikrofon. Zainteresowanie nowymi obrazami pojawiającymi się na ekranie powoduje, że dziecko stara się wydawać dźwięki o wystarczająco wysokim poziomie, wywołującym reakcję na monitorze. Program realizuje więc akustyczno-optyczne sprzężenie zwrotne pobudzające dziecko do wydawania różnego rodzaju dźwięków.
Logo-Kręcik
- gra ćwicząca wydłużanie fazy wydechowej, która podobnie jak Logo-Malarz, ma zachęcać dziecko do wydawania dźwięków i pobudzać je do mówienia. Element: piłka, wiatrak lub bączek wprawiany jest w ruch za pomocą głosu. Prędkość ruchu elementu jest proporcjonalna do poziomu dźwięku podawanego do mikrofonu oraz długości jego trwania.
LOGO-Poziom
- gra bezpośrednio realizująca tzw. lusterko mowy. W trakcie mówienia do mikrofonu możliwe jest kontrolowanie na ekranie monitora kształtu fali dźwiękowej.
LOGO-Papuga
- gra ta, to komputerowy magnetofon. Polega ona na tym, że papuga powtarza z pewnym opóźnieniem słowa i zwroty wypowiadane przez dziecko do mikrofonu. Gra ma zachęcać małego pacjenta do mówienia na zasadzie prostej zabawy  w echo. W przypadku dzieci w ogóle niesłyszących głośnik zestawu może zostać wykorzystany jako element drgający, przetwarzający falę akustyczną na drgania materiałowe. Dziecko, przykładając dłoń do siatki głośnika, będzie mogło odbierać drgania wywoływane wydawanymi przez siebie dźwiękami.
Logo-Locik
- gra ćwicząca głośność mowy. Polega ona na sterowaniu lotem samolotu, pelikana lub pszczółki za pomocą głosu tak, aby omijać pojawiające się na drodze przeszkody oraz na zbieraniu napotkanych po drodze elementów. Im głośniej gracz będzie mówił, tym wyżej pelikan pszczoła lub samolot będą się wznosić. Gra może być sterowana poziomem mowy dźwięcznej i bezdźwięcznej. Gra Logo-Locik jest grą zliczaną.
Logo-Cel
- gra, która ma służyć ćwiczeniom rytmiki mowy. Gra polega na oddawaniu strzałów do elementów przesuwających się na ekranie. Strzał generowany jest wówczas, gdy poziom dźwięku podanego na mikrofon przekroczy odpowiedni próg. Logo-Szum - gra szczególnie przydatna w terapii sygmatyzmów, służy bowiem ćwiczeniom utrwalającym różnicowanie artykulacji głosek sz i s. Gra polega na sterowaniu przesuwającym się na ekranie elementem ruchomym (koszem lub garnkiem), do którego należy łapać spadające z góry elementy (jabłka, kasztany lub warzywa). Program rozpoznaje, jaka głoska została wypowiedziana, by następnie przesunąć element ruchomy w kierunku związanym z daną głoską. Ruch może być sterowany nie tylko izolowanymi głoskami, ale również całymi wyrazami zawierającymi te głoski. Gra Logo-Szum jest grą zliczaną.
Logo-Łapka
- gra wspomagająca trening modulacji wysokości głosu i intonacji mowy. Wysokość głosu podawanego do mikrofonu steruje poruszającym się na ekranie elementem: rybką, dzięciołem lub kotkiem. Wysoki głos przesuwa element w górę, odpowiednio niski - w dół. Ruch elementu może być sterowany nie tylko za pomocą izolowanych głosek, ale również całych wyrazów wypowiadanych na odpowiedniej wysokości.
Logo-Tenis
- gra służy ćwiczeniom modulacji wysokości głosu oraz intonacji wypowiedzi. Polega na odbijaniu elementu, którego położenie regulowane jest wysokością wypowiadanego do mikrofonu głosu.
Logo-Muzyk
- gra pomaga w treningu modulacji wysokości głosu i intonacji mowy. Wysokość głosu podawanego do mikrofonu powoduje reakcję określonej piszczałki organów. Wysoki głos powoduję reakcję najdłuższej piszczałki, niski - najkrótszej.

 

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla:

 • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną - jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem)
 • dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju - jako pomoc w terapii pedagogicznej
 • dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój.

Pakiet Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... składa się z czterech części:

 • Zima, czyli przygody Tosi w krainie śniegu
 • Wiosna, czyli Tosia wśród zieleni i kwiatów
 • Lato, czyli wakacje Tosi
 • Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści

 

Każda z płyt zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności, kształcące w zakresie dziesięciu różnych sprawności. Rozwijanie konkretnych sprawności następuje w ramach poszczególnych działów:

 • POCZUCIE SPRAWSTWA - dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera;
 • PERCEPCJA WZROKOWA I KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA - dziecko doskonali umiejętność fiksowania wzroku oraz uczy się angażować jednocześnie wzrok i ruch w wykonanie konkretnego zadania;
 • PERCEPCJA SŁUCHOWA I KOORDYNACJA SŁUCHOWO- RUCHOWA - dziecko uczy się skupiać uwagę na bodźcach słuchowych, rozwija umiejętność jednoczesnego angażowania słuchu i ruchu w wykonanie konkretnego zadania oraz rozpoznawania i werbalizowania stanów emocjonalnych;
 • KOORDYNACJA WZROKOWO-SŁUCHOWO-RUCHOWA - dziecko kształtuje umiejętność jednoczesnego angażowania wzroku, słuchu oraz motoryki małej w wykonanie określonego zadania;
 • GRAFOMOTORYKA - dziecko, dzięki ćwiczeniom kształtującym motorykę małą, pośrednio przygotowuje się do nauki pisania;
 • ZABAWY MATEMATYCZNE - dziecko poznaje na podstawie znanych mu terminów i czynności przeliczanie lub takie pojęcia, jak mały, duży, mało, dużo itp.;
 • PRZYRODA - dziecko poznaje pojęcia oraz zjawiska kojarzone z omawianą porą roku;
 • STOSUNKI PRZESTRZENNE - dziecko zdobywa dodatkowo umiejętność określania kierunku i miejsca położenia względem innego przedmiotu lub osoby;
 • MYŚLENIE - dziecko rozwija podczas ćwiczeń spostrzegawczość i umiejętność eliminacji, a na podstawie krótkich i prostych historyjek obrazkowych zaczyna poznawać zasady logicznego myślenia;
 • SFERA SPOŁECZNA - dziecko poznaje podstawowe zależności dotyczące życia w zbiorowości oraz pośrednio uczy się funkcjonowania w społeczeństwie.

Szczególną rolę w tej specjalistycznej serii odgrywa sposób motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, wykorzystujący różnorodne wzmocnienia pozytywne. Stanowią je nagrody dźwiękowe, graficzne, animacyjne lub wzory kart pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi do wydruku, uaktywniające się po prawidłowym wykonaniu konkretnego ćwiczenia bądź jego fragmentu.

 

 

 

Nowe zdjęcia z gabinetu logopedycznego

 

logopedia_01

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów